RODO - ROD Kluczbork im. Tadeusza Kościuszki

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO

Szanowni Działkowcy !
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  im. „Tadeusza Kościuszki” w Kluczborku podaje do wiadomości, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez każdy podmiot je przetwarzający.
W celu przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „dane“ ) w związku z posiadaniem prawa do działki w ROD potwierdzonym przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD) lub członkostwem w PZD, zawiadamiamy, że administratorem danych jest PZD, w którego imieniu obowiązki dotyczące tych danych realizuje zarząd ROD.
Jeżeli dane są przetwarzane w innej jednostce PZD, np. okręgu tub jednostce krajowej, obowiązki z tym związane realizuje okręgowy zarząd lub Krajowy Zarząd PZD ( ich adresy są dostępne na http://www.pzd.pl zakładka „ Kontakt”).
Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dzierżawy działkowej (dalej- .,umowa” ) i prowadzenie ROD ; w przypadku członków PZD, również realizacja stosunku członkostwa w PZD (dalej „członkostwo”)
Podstawą prawną przetwarzania danych jest a rt. 6 ust.4 lit. b), c), d) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z realizacją umowy, względnie członkostwa. Prawnie uzasadniony interes PZD wynika z konieczności realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub członkostwa.
Odbiorcą danych mogą być podmioty, z których usług PZD korzysta przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, lub wobec których obowiązek udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Okres przechowywania danych działkowca/członka wynosi 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy /członkostwa. W zakresie imienia i nazwiska oraz nr działki dane są przechowywane bezterminowo. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowca prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PZD me przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych, w tym tzw. profilowania.
Dane działkowca pozyskane w związku nabyciem prawa do działki lub członkostwa, takie jak: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, są konieczne m.in. do realizacji umowy i prowadzenia ROD, względnie realizacji obowiązków statutowych. Dlatego ich przekazanie było i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych byłaby odmowa odpowiednio: zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki; zawarcia umowy; nadania członkostwa.
Ważne:

• Przypominamy również, że w związku z wejściem w życie RODO, aby otrzymywać od Zarządu informacje drogą elektroniczną na adres e-mailowy niezbędne jest wypełnienie i podpisanie zgód znajdujących się w oświadczeniu (działkowiec osobiście dostarcza wypełnione oświadczenie do siedziby Zarządu ROD przy ul. Dworcowej 1 pok. nr 1 ). Bez tego dokumentu Zarząd ROD nie może udzielić działkowcowi na adres e-mailowy żadnych informacji np. o opłatach za działkę, energię elektryczną, odpowiedzi na pisma działkowca przesyłane pocztą elektroniczną e-mailowo, ect,ect.
• Należy pamiętać, że PZD również zobowiązany jest do podjęcia działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego