Ogłoszenia Zarzadu - ROD Kluczbork im. Tadeusza Kościuszki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia Zarzadu

UWAGA
Wychodząc na przeciw postulatom działkowcom, zarząd ROD informuje, że od dnia 8 grudnia br. uruchamia kasę Ogrodu. Godziny pracy jak dotychczas 15 - 18 w każdy wtorek i środę. Przypominamy o używaniu masek, zachowaniu odległości, dezynfekcji dłoni.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Z uwagi na istniejący poważny stan epidemiczny na terenie całego kraju związany z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz przed nałożeniem się sezonu grypowego, ograniczając mozliwość bezpośrednich kontaktów związanych z osobistymi wizytami w Domu działkowca, zarzad po doświadczeniach z pierwszej fali zakażeń, uruchomił zadlne dyżury administracji ROD oraz kasy ogrodowej. Wszelkich informacji uzyskać można będzie pod dotychczasowym numerem telefonu i adresami poczty elektronicznej a spraw związanych z płatnościami za zużytą energię elektryczną pod dodatkowym numerem telefonu widocznym na ogłoszeniu obok.
Wszystkim Działkowiczom, ich rodzinom, przyjaciołom, znajomym bliższych i dalszych dużo zdrowia, hartu ducha i nie poddawania się chorobom życzy zarząd.
I N F O R M A C J A
Dnia 30.06 (CZERWCA) upłynął termin wnoszenia opłat OGRODOWYCH § 83 pkt. 2 Regulaminu ROD. Działkowiec wnosi opłaty ogrodowe jednak nie później niż do 30 czerwca.

Nie  wniesienie przez działkowicza opłat ogrodowych w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od należnosci uchwalonych przez walne zebranie(Konferencję delegatów). Brak opłaty za użytkowaną działkę może być podstawą do wszczęcia postępowania w wypowiedzenie umowy dzierżawy działki (§ 17 Ust.1 pkt.3 Regulaminu ROD)
U W A G A

W związku z luzowaniem obostrzeń dotyczących pracy biur Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na podstawie wytycznych Okręgu Opolskiego PZD informujemy, że z dniem 12.05.2020 roku zostały otwarte biuro zarządu i kasa ogrodu. Dni i godziny ich funkcjonowania pozostają dostępne na dotychczasowych zasadach tj. wtorek i środa od godziny 15.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że dotychczas czynny kontakt pod n-rem telefonu 690 022 039 został wyłączony. Informacje związane z opłatami dostępne są nadal pod n-rem 77 418 15 85 i poczty
e-mail; kluczborkogrody@wp.pl oraz rodkluczbork@rodkluczbork.pl
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE
Na posiedzeniu zarządu w dniu 11-go stycznia 2020 roku przyjęto uchwałą Nr 16/2020 nw. terminy zebrań sprawozdawczych w naszym Ogrodzie, które dla poszczególnych terenów odbędą się w dniu;
Tereny połączone;
                  KWIATOWA, Aleja Pokoju II, Zygmunta Starego - 28.III.2020 (sobota)
        Aleja Pokoju -                         30.III.2020 (poniedziałek)
        JANA PAWŁA II -                    31.III.2020 (wtorek)
        POLNA I -                               01.IV.2020 (środa)
        POLNA II  -                             02.IV.2020 (czwartek)
Tereny połączone;
                  GARBARNIA, PREFABET - 03.IV.2020  (piątek)
        Ligota Zamecka -                     04.IV.2020 (sobota)

     Wszystkie zebrania rozpoczną się w Domu Działkowca przy ul. Dworcowej 1
o godz. 16.30 a w przypadku braku wymaganego Statutem qworum, drugi termin zaproponowano na godz. 17.00

KONFERENCJA DELEGATÓW kończąca cykl zebrań terenowych odbędzie się 25-go kwietnia 2020 roku.

Niezależnie od powyższej informacji, wszyscy członkowie PZD użytkujący działki w naszym Ogrodzie na zauktualizowany adres zamieszkania zostaną wysłane za pośrednictwem poczty, zawiadomienia o zebraniu.
R.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zarząd ROD informuje, że w dniu 28 luty na terenach; POLNA II, JANA PAWŁA II, ALEJA PKOJU, ALEJA POKOJU II oraz PREFABET zostanie włączone zasilanie energetyczne.
W związku z powyższym prosi się działkowców korzystających z zasilania elektrycznego ogrodu o dokonanie przez osoby uprawnione, do sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych w altankach i ewentualne jej naprawienie.  Jednocześnie informuje się, że działkowcy którzy nie uregulowali rozliczenia za zużytą energię za 2019 rok zostaną odłączone ich działki a po ponownym podłączeniu, obciążeni kosztami regulaminowymi.
Dla zobrazowania zaległości w opłatach przedstawiają się następująco;
- stan na dzień 07.02.2020 rok
1. Aleja Pokoju             42  działkowców
2. Polna I                     33
3. Polna II                    85
4. Jana Pawła II            56
5. Ligota Zamecka         59
6. Garbarnia                  18
7. Prefabet                      5
8. Aleja Pokoju II             8
9. Zygmunta Starego*     3
*(woda z Hydrokom-u)
Zarząd ROD informuje, że można już wpłacać należności za zużytą energię  elektryczną w bieżącym roku rozrachunkowym. Działkowcy na których  energia włączona jest przez cały rok zobowiązani są do uregulowania  należności do dnia 18.12.2019 w kasie ROD lub do 31 grudnia 2019 r. -  liczy się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Działkowcy,  którzy nie uregulują wymaganych należności uchwałą Konferencji  Delegatów, zostaną odłączeni do zasilania.
Jednocześnie pragniemy  poinformować, że nie wszyscy użytkownicy działek opłacili należne do  dnia 30.06.2019 r opłaty działkowe i tak;
Aleja Pokoju                       21
Polna I                               13
Polna II                               7
Jana Pawła II                      4
Ligota Zamecka                  20
Garbarnia                            8
Prefabet                              4
Kwiatowa                           20
Aleja Pokoju II                     5
Zygmunta Starego                2
Zaległosci  z tego tytułu nie pozwolą na opłatenie m.in należności za pobraną  energię elektryczną na terenach, wywóz śmieci i odpadów  biodegradowalnych, wykonania preliminarzy terenowych i innych związanych z  utrzymanie bieżącym ogrodu. Dalsze opóźnianie w regulowaniu zobowiązań  może skutkować odcięciem zasilania energetycznego ogrodu.

                                                                                                                                                          Zarząd  ROD
______________________________________________________________________________________________________________
Zarząd  informuje, że zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci w 2019 roku z  poszczególnych terenów Ogrodu - miesiąc październik jest ostatnim  miesiącem odbioru śmieci. Na terenach powyżej 100 działek ostatnim dniem  odbioru jest piątek 25-go października. Po  tym dniu w miejscach stałego stacjonowania pojemników nie będziemy mogli  już składać śmieci. Na terenach na których w ramach dodatkowej opłaty  (Aleja Pokoju, Polna II, Jana Pawła II, Ligota Zamecka oraz Garbarnia)  po za gałęziami nie wyrzucamy odpadów które były składowane w  pojemnikach. Przypominamy jednocześnie, że szkło okienne, całe meble i  ich części, ceramika sanitarna, materiały budowlane w tym stolarka  budowlana i gruz, sprzęt elektroniczny i agd, dywany, opony  - podobnie  jak z terenów zamieszkanych, osobiście odstawiamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt funkcjonuje przy składowisku odpadów komunalnych w Gotartowie. Warunkiem bezpłatnego złożenia wymienionych materiałów jest dowód opłaty działkowej (KP) za dany rok.
Niedpowiedzialne zachowanie się anonimowych działkowców skutkować będzie podwyższonymi opłatami.  
______________________________________________________________________________________________________________
Jesteśmy już po  maratonie zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów, która  odbyła się w ostatnią sobotę kwietnia 2019 roku. Najważniejszym  wydarzeniem zakończonego cyklu tegorocznych zebrań było uczestnictwo  włodarzy miasta Kluczbork na każdym z walnych zebrań poszczególnych  terenów. W trakcie zebrań, na liczne pytania z sali w szczególności  obejmującą gospodarkę odpadami komunalnymi dotyczącymi działkowców, w  świetle Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   odpowiadali m.in Pan Jarosław Kielar - Burmistrz, Roman Kamiński i  Dariusz Morawiec - zastępcy Burmistrza, Pani Bożena Stempel - Naczelnik  Wydziału ochrony środowiska oraz pracownice tego wydziału.
Wielu z nas podwyżka opłat za śmieci boleśnie dotknęła, zważywszy na fakt, że podniesiono ją
o  250% w stosunku do poprzedniego roku oraz to, że z własnych gospodarstw  domowych również wnosimy do kasy gminy niemałe opłaty.
Jednym  z pozytywnych efektów prowadzonych przez zarząd rozmów, Miasto zgodziło  się na zmniejszenie do 40 złotych opłat za wywóz śmieci z terenów;  Aleja Pokoju II, Garbarnia, Prefabet, Zygmunta Starego i Kwiatowa.* Na  pozostałych terenach opłata ta wynosi 77 złotych.
*  działkowcy, którzy wniesli opłaty za wywóz śmieci do dnia 27.04.2019  roku w wysokości 77 złotych, mogą odebrać wpłaconą nadwyżkę w kasie w  dniach jej pracy.
_____________________________________________________________________________________________________________
Konferencja delegatów przyjęła w głosowaniu wysokość opłat za  użytkowanie działek na 2019 rok z zastrzeżeniem opłat za wywóz śmieci z  terenów wymienionych powyżej. Jednocześnie aprobowała prowizorium  budżetowe przyjęte przez zarząd Uchwałą Nr 396/2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku.
__________________________________________________________________________________
Zarząd ROD informuje, że po sporządzeniu bilansu energetycznrgo na dzień 31. grudnia 2018 roku dotyczącego gospodarki energią elektryczną na poszczególnych sektorach odrodu na 1176 jej odbiorców 615 użytkowników ee nie uregulowało należności za zużyty prąd. Stan nieuregulowania zobowiązań z tutułu pobranej energii przez działkowców na ostatni dzień lutego 2019 roku 274 odbiorców końcowych i przedstawia się natępująco;
Teren ALEJA POKOJU - 46, POLNA I - 47, POLNA II - 55, JANA PAWŁA II - 30, LIGOTA ZAMECKA - 68, GARBARNIA - 9, PREFABET - 2, ZYGMUNTA STAREGO - 9.
Zgodnie z regulamniem energetycznym przyjętym w 2017 roku wszyscy działkowcy zalegający z rozliczeniem zostaną odłączeni od ogrodowej sieci energetycznej.
______________________________________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE
Na  posiedzeniu zarządu w dniu 12.01.2019 roku przyjęto uchwałą Nr 37/2019  nw. terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych w naszym Ogrodzie, które dla  poszczególnych terenów odbędą się;
Teren POLNA I                      03.04.2019 (środa)
         POLNA II                     04.04.2019 (czwartek)
         JANA PAWŁA II            05.04.2019 (piątek)
         LIGOTA ZAMECKA        06.04.2019 (sobota)
         ALEJA POKOJU            08.04.2019 (poniedziałek)
         GARBARNIA                09.04 2019  (wtorek)
         PREFABET                   09.04.2019  (wtorek)
         KWIATOWA                10.04.2019  (środa)
         ALEJA POKOJU II        10.04.2019  (środa)
         ZYGMUNTA STAREGO  10.04.2019  (środa)

      Wszystkie zebrania rozpoczną się w Domu Działkowca przy ul. Dworcowej 1
o godz. 16.30 a w przypadku braku wymaganego Statutem qworum, drugi termin zaproponowano na godz. 17.00

Niezależnie  od powyższej informacji, wszyscy członkowie PZD użytkujący działki w  naszym Ogrodzie na zauktualizowany adres zamieszkania zostanie wysłane  za pośrednictwem poczty, zawiadomienie o zebraniu.
R.  
       UWAGA

W dniach wyznaczonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych poza wyznaczonymi dniami i  godzinami pracy kasy, będzie można dokonywać wpłat lub uzyskiwać informacje godzinę przed zebraniem.

R.
______________________________________________________________________________________________________________
Opłata ogrodowa w 2018 roku
Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszkiinformuje, że w dniu 28.04.2018r. Konferencja Delegatów podjęła uchwałę nr.3 w sprawie zatwierdzenia budżetu ROD w zakresie przychodów i wydatków w 2018 r.
Każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztfunkcjonowania ROD w części przypadającej na jego działkę (art.33 pkt.1 i 2) Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r;
1 - Zgodnie z Uchwałą nr. 5/ XXIII /2014r. z dnia 11 grudnia 2014r. Rady Krajowej PZD
    składka członkowska na 2018 r. wynosi 6 zł. od działki.
2 - Wydatki związane z zarządzaniem ROD 0,23 zł. za m2 działki  z czego 0,08 zł. to
        koszty ponoszone przez ROD na rzecz jednostki terenowej i krajowej.
3 - Opłata na rzecz ogrodu 40.00 zł. (w tym 20 zł.  nagospodarza ) całość zostaje w gestii terenów.
4 - Opłata wodna. Każdy teren który  posiada  hydrofornie jest osobno rozliczany za prąd i obsługę.
Aleja Pokoju – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1290 kWh.
Polna I - na terenie wykorzystano w  roku   2017- 5718 kWh.
Ligota Zamecka – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1986 kWh.
Prefabet –  na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 385 kWh

1 - Aleja Pokoju - 217 działek - obsługa hydroforni   14 zł.+10 zł.+energia 3,70 = 27,70 zł.
2 - Polna I - 302  działek - obsługa hydroforn i   14 zł. + 10 zł + energia 11,40 =  35,40 zł.
3 - Ligota Zam. - 308 działek - obsługa hydroforni 14 zł. + 10 zł. + energia 3,90 =  27,90 zł.
4 - Prefabet - 58 - działek - obsługa hydroforni 14zł. + 5 zł. + energia    4,70 = 23,70 zł.
    10,00 zł. na remont silników i pomp ssących oraz utrzymanie sieci wodnej i infrastruktury na każdym terenie,
5 - Opłata prądowa - Na podstawie danych z 2017 r. w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników, na Konferencji Delegatów uchwalono opłatę licznikową w wysokości 10 zł. rocznie.

Nie opłacenie wykorzystanej  energii  do 15 grudnia będzie skutkowało odcięciem
odbiorcy od zasilania   ogrodowego. Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej 50,00 zł. (uchwała Konferencji Delegatów z 2016r).
6 - Opłata za wywóz śmieci oraz gałęzi – każdy teren rozliczany osobno;

1 - teren - Ligota Zamecka 300 działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
2 - teren Polna I 300 działek i ponad = 30,00 zł.  od działki rocznie.
3 - teren Polna II 300 działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
4 - teren Aleja Pokoju 200 działek i ponad =  30,00zł.  od działki rocznie.
5 - teren Jana Pawła II 200działek i ponad =  40,00 zł.  od działki rocznie.
6 - teren Garbarnia 50  działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
7 - teren Prefabet 50  działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
8 - tereny; Kwiatowa, Aleja Pokoju II, Zygmunta Starego - 25,00 zł. od działki rocznie

Równocześnie zarząd ROD informuje, że nie można do kontenerów na śmieci wrzucać odpadów biodegradowalnych takich jak:  chwasty, trawa ,liście, żywopłoty, gałęzie itp.
Tego typu odpady powinny być składowane w kompostownikach.

Nie zastosowanie się do w/w informacji będzie skutkować podwyższeniem opłaty rocznej za
wywóz śmieci.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego