Ogłoszenia o działkach do zagospodarowania;
Działki zgłoszone przez użytkowników do odstąpienia
dokładne informacje w biurze ROD pok. nr 1

TEREN:
ALEJA POKOJU              – NR.    59, 28, 29, 246, 249
POLNA  II                                 46, 90, 96, 144, 163, 193, 256
POLNA I                                   55, 96, 117, 273, 298
LIGOTA ZAMECKA                     297, 298, 3, 27, 160, 294
PREFABET                                18,26

Działki do zagospodarowania
KWIATOWA                               duża ilość działek do zagospodarowania

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DROGIE ŚMIECI
Dlaczego za śmieci płacimy tak dużo i dlaczego będziemy płacić jeszcze więcej.  Powodów do tego drugiego dostarczamy sami. Być może jest to chęć pokazania, że skoro już płacę, to będę wyrzucał to czego jeszcze do tej pory nie wyrzucałem. Stan taki sam w sobie nie jest niczym złym, pamiętać tylko przy tym należy, że opłaty wnosimy za wyprodukowanie określonej ilości śmieci – bądź to w litrach, m3 czy kilogramach. Na poszczególnych terenach ROD znajdują się pojemniki do składowania odpadów komunalnych. Ich ilość uzależniona jest od ilości działek a tym z kolei przypisana jest wielkość śmieci za które wnosimy roczną ryczałtową opłatę śmieciową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LVI/548/18 RADY MIEJSKIEJ w KLUCZBORKU z dnia 14 listopada 2018 r.
Najlepszym zobrazowaniem przyczyn takiego stanu rzeczy jest przykład gospodarki śmieciowej w domkach jednorodzinnych lub małych wspólnotach – za śmieci złożone obok pojemników  ich odbiorca obciąża właściciela posesji dodatkową opłatą często zbliżoną do tej podstawowej. Z tego powodu mieszkańcy tych posesji dbając o swój portfel z całą starannością wypełniają postanowienia wynikające z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w swoich obejściach, włącznie do podrzucania „kukułczych jaj” innym. My natomiast odwrotnie – wg powiedzenia „NA ZŁOŚĆ MAMIE ODMROŻĘ SOBIE USZY”, do pojemników wrzucamy dosłownie wszystko, od plastikowej łyżeczki do starych wersalek nie zapominając po drodze wrzucić zużyte opony, dętki, szkło okienne, panele podłogowe, opakowania po farbach, smarach i olejach samochodowych, ceramikę sanitarną, meble, budowlankę, sprzęt RTV, opakowania szklane i aluminiowe oraz PET-y bez zmniejszenia ich objętości.  Oraz całe worki (wory) liści, trawy, pociętych krzewów i innych biodegradowanych – pomimo wyraźnego oznakowania pojemników – nie wrzucamy ich do odpadów zmieszanych gdyż zobligowani Regulaminem ROD musimy je kompostować lub wywozić (bezpłatnie) do gminnej kompostowni.
Przekraczanie wyznaczonych ilości odpadów powoduje dokonywanie dodatkowych wywozów a te z kolei pociągają za sobą wzrost obciążeń finansowych wnoszonych do kasy Urzędu Miejskiego lub przewoźnika prywatnego.  W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że jeżeli koszt dodatkowo zamówionych wywozów zamknie się kwotą 5 złotych na jedną działkę na poszczególnym terenie, to opłata na rok następny wzrasta o 10 złotych niezależnie od ewentualnych podwyżek ustalonych przez UM w Kluczborku.
Co możemy zrobić!
Przede wszystkim zaprzestać wrzucania tego co możemy zamienić w kompost  we własnych kompostownikach tj. trawę, liście, rozdrobnione części krzewów i drobnych gałęzi drzew (nawet chwasty pod pewnymi warunkami). Puste opakowania PET zgniatać, zmniejszając w ten sposób ich objętość w pojemnikach lub odnosić do zbiorczych pojemników przeznaczonych na opakowania PET i szkło przy altanach śmietnikowych w miejscu zamieszkania.  Całe meble i ich elementy, sprzęt AGD, sprzęt RTV i elektronikę, ceramikę sanitarną, materiały budowlane, złom, deski, ramy i szkło okienne, papę – za darmo – odstawiać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychw Gotartowie.
Co jeszcze możemy zrobić?
Przede wszystlim rozmawiać z sąsiadami o przyczynach takiego stanu, zwracać uwagę działkowiczom łamiących normy społeczne, kompostować na użytkowanej  działce w miarę wszystkie wytworzone a nie wykorzystane części roślinne.
Do składowania w wyznaczonych miejscach na poszczególnych ogrodach przeznaczać tylko rozdrobnione gałęzie – zmniejszając w ten sposób objętość pryzmy. Działania takie z pewnością poprawią stan gospodarki śmieciowej i nie będą wpływały na zwiększenie opłat za usuwanie śmieci a tym samym ogólnych opłat za działkę.   Nie dawajmy się okradać bardziej wyrafinowanym współdziałkowiczom i innym osobom „żerujących” na uczciwości pozostałych.
A gdy już przyzwyczaimy się do właściwej gospodarki śmieciowej, następnym krokiem będzie ich selekcja i być może realne obniżenie kosztów.
Dla zobrazowania poruszonego tematu załączam kilka zdjęć dotyczących problematyki.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTY PRAWNE RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU DOTYCZĄCE GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY KLUCZBORK W 2019 R.

UCHWAŁA NR LVI/548/18RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, 2, 2a i 3 oraz art. 6j ust. 1, pkt 1 ,ust. 3 i 3b oraz ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1 lub 2.
3. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za  pojemnik określone w § 3 ust. 1, 2 lub 3.
5. Liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie sumę opłat określonych zgodnie z ust. 2 i ust. 4.
7. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkuj mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajdują się  domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez część roku w tym rodzinnych ogrodów działkowych stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na terenie gminy wyrażonej w ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej  w § 4 ust. 1, 2 lub 3.
9. Roczna opłata ryczałtowa ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości rocznej opłaty ryczałtowej składanej przez właścicieli  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w tym rodzinnych ogrodów działkowych.
10. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3, 5, 7 i 9 określa odrębna uchwała.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na których  zamieszkują mieszkańcy:
1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty jednorazowy  odbiór pojemnika na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji:
1) 60 l (0,06 m³) – 12 zł;
2) 120 l (0,12 m³) – 21 zł;
3) 240 l (0,24 m³) – 38 zł;
4) 360 l (0,36 m³) – 58 zł;
5) 660 l (0,66 m3) – 104 zł;
6) 1100 l (1,1 m³) – 170 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika na odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła:
1) 60 l (0,06 m³) – 1 zł;
2) 120 l (0,12 m³) – 2 zł;
3) 240 l (0,24 m³) – 3 zł;
4) 360 l (0,36 m³) – 4 zł;
5) 660 l (0,66 m3) – 8 zł;
6) 1100 l (1,1 m³) – 12 zł.