Wnoszenie opłat ogrodowych

I N F O R M A C J A
Dnia 30.06 (CZERWCA) upłynął termin wnoszenia opłat OGRODOWYCH § 83 pkt. 2 Regulaminu ROD. Działkowiec wnosi opłaty ogrodowe jednak nie później niż do 30 czerwca.
Nie  wniesienie przez działkowicza opłat ogrodowych w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od należności uchwalonych przez walne zebranie(Konferencję delegatów). Brak opłaty za użytkowaną działkę może być podstawą do wszczęcia postępowania w wypowiedzenie umowy dzierżawy działki (§ 17 Ust.1 pkt.3 Regulaminu ROD)